Štampaj
OBJAVLJENO: 07.04.2021.

XIV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 i člana 329 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20), i čl. 22, 22b i 57 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, XIV Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica je, na sjednici održanoj 06.04.2021. godine, donijela

O D L U K U o donošenju Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD- Podgorica

  1. Donosi se Statut Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica.
  2. Statut iz tačke 1, ove Odluke, čini sastavni dio Odluke. (preuzeti)
  3. Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata - Podgorica.
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
  5. Ovu Odluku i Statut objaviti na Oglasnoj tabli Društva 06.04.2021. godine.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima, član 329 stav 1, obavezana su akcionarska društva koja su registrovana u CRPS da usaglase organizaciju (statut, organe društva i druge akte) sa Zakonom i izvrše registraciju promjena u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članom 133 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima i članom 57 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gora AD - Podgorica je utvrđeno da je isključivo pravo skupštine akcionara da donosi Statut Društva, pa je u cilju realizacije obaveze iz člana 329 stav 1 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Društva utvrdio Prijedlog Statuta Društva i dostavio Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje, a XIV Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gora AD - Podgorica, je donijela Odluku kao u dispozitivu.

Odredbom člana 56 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

×