Štampaj


Skupština akcionara

Skupština akcionara, kao najviši organ Društva donosi Statut Društva, bira i razrješava članove Odbora direktora i revizora, odlučuje o politici naknada i naknadama članova Odbora direktora, o statusnim promjenama i restrukturiranju Društva, usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva.


U nadležnosti Skupštine akcionara je i donošenje odluka o raspolaganju imovinom Društva čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, osnivanju novih privrednih društava i odobravanje procjene nenovčanih uloga.
Skupština akcionara odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.


Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor Društva ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

×