Štampaj


Sekretar Društva

Sekretara imenuje i razrješava Odbor direktora.

Sekretar Društva organizuje sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora, vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu, odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Skupštine akcionara, Odbora direktora i radnih tijela koje formira Odbor direktora), dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom, ažurira spisak akcionara, vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je Ljubica Marković, dipl. pravnik

×