Štampaj
OBJAVLJENO: 08.06.2021.

Održana redovna Skupština akcionara ŽPCG AD

Redovna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica je održana dana 07.06.2021. godine

Skupštini je prisustvovalo 95,8503% akcionara sa pravom glasa i 95,8503% akcionara je glasalo za: Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica za 2020. godinu, Odluku o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu, Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Društva, Odluku o izboru članova Odbora direktora Društva, Odluku o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Odbora direktora, Odluku o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu i Odluku o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara za članove Odbora direktora Društva su izabrani:

  • Veselin Ivanović, predstavnik državnog kapitala,
  • Radovan Mrdak, predstavnik državnog kapitala,
  • Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala,
  • Danilo Bojović, predstavnik državnog kapitala i
  • Draženka Simović, predstavnik OIF "Eurofond, OIF "Trend", CD - OIF "Moneta" i Društva za men. poslove i upr. nekretninama "MIG" A.D. Podgorica.

Na sjednici Skupštine akcionara je za nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu imenovan Crowe MNE d.o.o. Podgorica.

×