Štampaj
OBJAVLJENO: 31.05.2022.

Obavještenje o izmjeni i dopuni (proširenju) Dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara ŽPCG AD – Podgorica

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20), čl. 58 i 92 stav 1 tačka 19 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica i Zaključaka Vlade Crne Gore broj 04-3178/2 od 26.05.2022. godine, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, daje

OBAVJEŠTENJE

o izmjeni i dopuni (proširenju) Dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica

Dnevni red Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 17.06.2022. godine (petak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova, objavljen dana 16.05, 17.05 i 18.05.2022. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, dopunjava se tačkama 6 i 7 koje glase:
„6. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
7. Izbor članova Odbora direktora Društva.“

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora. Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna.

Materijal za nove tačke proširenog dnevnog reda staviće se na raspolaganje akcionarima zajedno sa materijalima za ostale tačke dnevnog reda. Obavještenje o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, pored objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“, može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zpcg.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Ivanović

×