Štampaj
OBJAVLJENO: 05.03.2020.

Redovnu Skupštinu akcionara Željezničkog Prevoza Crne Gore AD – Podgorica

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2020. godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova. Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

  • 1. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajima Društva za 2019. godinu.
  • 2. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu.
  • 3. Usvajanje Izvještaja o radu interne revizije Društva za 2019. godinu.
  • 4. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
  • 5. Izbor članova Odbora direktora Društva.
  • 6. Imenovanje nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa. Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Materijal za Redovnu Skupštinu akcionara Društva, sa prijedlozima odluka, će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio. Informacije vezane za Redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.zpcg.me

×