Štampaj
OBJAVLJENO: 07.05.2016

Obavještenje o sazivanju XI Vanredne Skupštine akcionara Društva

Na osnovu čl. 36 i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02, „Sl. list Crne Gore“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 22 b i 24 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica saziva

XI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD – PODGORICA

XI Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 07.06.2016. godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

    1. Donošenje odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital.
    2. Donošenje odluke o povećanju kapitala.
    3. Donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital.
    4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
    5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada za članove Odbora direktora.

Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o emisiji akcija i shodno tome odluku o izmjenama i dopunama Statuta.
Materijal za XI Vanrednu Skupštinu akcionara Društva, sa prijedlozima odluka, će se staviti na uvid akcionarima svakog radnog dana (u toku radnog vremena) shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara Društva u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.
Identifikacija akcionara na XI Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Informacije vezane za IX Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.zpcg.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dušan Radonjić, s.r.

×